Terms and Conditions

תנאי גלישה לאתרי האינטרנט של אדג'י טכנולוגיות

הינך מתבקש לקרוא בקפידה את התנאים שלהלן המיועדים לגברים ונשים כאחד. הנוסח הובא בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד. חברת אדג’י טכנולוגיות בע"מ (להלן "אדג’י טכנולוגיות") מאשרת לך גישה לאתרי האינטרנט שלה בכפיפות לתנאים להלן:
 1. כניסה לאתר ושימוש במערכת המידע באמצעות האינטרנט מהווים הסכמה לתנאי הגלישה.
 2. הגישה שלך לאתר, השימוש באתר ובנתוניו הם מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה.
 3. השימוש באתר מיועד לגולשים \ גולשות מעל לגיל 18.
 4. אין להעביר את פרטי השם והסיסמא המשמשים לכניסה לאתר, לכל גורם שהוא.
 5. אדג’י טכנולוגיות יכולה בכל מועד למנוע את הזכות לשימוש באתר ובנתוניו לכל מי שתראה לנכון ללא כל נימוק או הסבר וללא הודעה מראש.
 6. כל הזכויות באתר הם רכושה הבלעדי של חברת אדג’י טכנולוגיות . אין להעתיק, להפיץ, לצלם, לשכפל או לפרסם מידע המופיע באתר או חלק ממנו או תצורות גרפיות ללא אישור בכתב מאדג’י טכנולוגיות.
 7. באתר תמצא מידע המתקבל אצל אדג’י טכנולוגיות מצדדים שלישיים. מידע כאמור מוצג באתר כפי שהוא (IS-AS) ואין לאדג’י טכנולוגיות כל אחריות בגין שלמותו ו/או דיוקו ו/או התאמתו למידות בשטח. אדג’י טכנולוגיות לא תישא בכל אחריות שהיא בגין טעות, אי התאמה וכיו"ב בגין תוכניות.
 8. האתר הינו מערכת אינפורמטיבית הבאה לשמש כעזר בלבד לדייר. מובאר ומודגש בזאת ,אין במידע המוצג באתר משום אישור או הסכמת אדג’י טכנולוגיות ו/או מי מטעמה לביצוע שינויים או אישור לבחירת הדייר ביחס למאושר ולמוסכם עם קבלן ביתך. מובהר בזאת כי, אין באתר כדי לשמש תחליף בכל דרך שהיא לקבלן ביתך ,למידע המסופק לך באמצעותו ,לסיכומים שסוכמו ו/או יסוכמו מול קבלן ביתך ולכל קשר מחייב אחר עם קבלן ביתך.
 9. אין באמור באתר כדי לשמש כהצעה ו/או הזמנה להציע מחיר וכיו"ב . כמפורט לעיל,כל המידע המפורט באתר נועד לאינפורמציה ראשונית בלבד ואין בו כדי לחייב את אדג’י טכנולוגיות בכל דרך שהיא.
 10. אדג’י טכנולוגיות רשאית בכל מועד להפסיק או לשנות את שיטת העבודה . המידע, התוכנה, התכנים, השירותים, היקפם וזמינותם, וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר זה והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטת אדג’י טכנולוגיות ללא כל צורך בהודעה מראש על כך ומבלי שתהיה לדייר כל זכות לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה בגין שינוי כלשהו ו/או בגין כל פרט המופיע בתוכנה.
 11. אדג’י טכנולוגיות אינה מתחיבת ששירותי האתר לא יופרעו, לא יופסקו או יקטעו ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות - בחומרה, בתקשורת בתוכנה של אדג’י טכנולוגיות ושל כל אחד ממשתמשי המערכת.
 12. .כל מידע המופיע באתר עדכני לפי ראות עיניה של אדג’י טכנולוגיות ואין אדג’י טכנולוגיות מחויבת לעדכן מידע זה.
 13. אדג’י טכנולוגיות אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לכם עקב שימוש באתר ובנתונים המופיעים באתר.
 14. אדג’י טכנולוגיות לא תהיה אחראית בגין עיכוב כלשהו, קושי להשתמש, אי-דיוק או שיבוש במידע המופיע באתר, וירוס מחשבים או פגם באתר , כל בעיה או נזק שנגרם למשתמש עקב שימוש באתר ובנתוניו אדג’י טכנולוגיות לא תפצה את המשתמש או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק אחר, ישיר, עקיף או תוצאתי.
 15. אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש אחר כל שהוא שלא קשור, לעובדת היותך לקוח של אדג’י טכנולוגיות באתר ו/או במידע המופיע בו.
 16. הינך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי אדג’י טכנולוגיות ,לפרוץ למערכות האבטחה וההצפנה של האתר,ו/או של מחשבי אדג’י טכנולוגיות ,או לסייע לאחרים לבצע פעולות כאמור.
 17. על כל המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמשים אליו והשימוש בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 18. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר הנובע מהשימוש באתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל.